انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * نشست رئیس او قائم مقام نجمن در شعبۀ استانی بیرجند
 -  تصویر آلبوم - نهمین جلسۀ بیرجند با حضور دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، رئیس سازمام مدارس استثنائی، قائم مقام و رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران و رئیس دانشگاه فرهنگیان بیرجند
تعداد تصاویر این آلبوم: (7)
طراحی و اجرا: شرکت آداک