انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * برگزاری موفقیت آمیز همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی و نیز حضور محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی همایش در تاریخ 23 آذر 1395،دانشگاه الزهراء و حضور اساتید برجسته از جمله جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی عضو کمیته
 -  تصویر آلبوم - برگزاری موفقیت آمیز همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی و نیز حضور محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی همایش در تاریخ 23 آذر 1395،دانشگاه الزهراء و حضور اساتید برجسته از جمله جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی عضو کمیته علمی و سخنرانان محترم ریاست پژوهشگاه صنعت نفت جناب آقای دکتر توفیقی و جناب آقای دکتر عسگریان معاونت مالی وزارت علوم و جناب آقای دکتر واعظ مهدوی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه و حضور محترم جناب آقای دکتر دلیری معاونت توسعه و مدیریت و جذب سرمایه معاونت ریاست جمهوری و جناب آقای دکتر خدایی وزیر محترم علوم و حضور محترم آقای دکتر فرجی دبیر همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی...23 آذر1396 دانشگاه الزهرا و سرکار خانم مروارید خنجرخانی مدیر سایت و ناظر هماهنگی و حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی از همایش....
تعداد تصاویر این آلبوم: (7)
طراحی و اجرا: شرکت آداک