انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * برگزاری اولین مینی سیمپوزیوم با محوریت" توسعه قلمرو مدیریت آموزشی در نظر و عمل"در تاریخ 9 شهریور 1395
 -  تصویر آلبوم - برگزاری اولین مینی سیمپوزیوم با محوریت" توسعه قلمرو مدیریت آموزشی در نظر و عمل"در تاریخ 9 شهریور 1395.
تعداد تصاویر این آلبوم: (22)
طراحی و اجرا: شرکت آداک