انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * Ieaa.ir@morvarid....... www.ieaa.ir خبرنامه الکترونیکی نهم ویژه تیر ماه
 -  تصویر آلبوم - Ieaa.ir@morvarid www.ieaa.ir... خبرنامه الکترونیکی نهم ویژه تیر ماه... مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی... تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن سرکار خانم مروارید خنجرخانی.
تعداد تصاویر این آلبوم: (5)
طراحی و اجرا: شرکت آداک