انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
ارزيابي از عملكرد انجمن هاي علمي
با توجه به بازبينی شاخص های ارزيابی و دريافت نظرات ارزنده انجمن های علمی و تلفيق پيشنهادات واصله نهايتاً جدول امتيازدهی عملکرد يکساله انجمن های علمی در سال 1390 و نيز فرم پيش نويس اظهارنامه الکترونيکی ارزيابی عملکرد انجمن های علمی مورد بازبينی قرار گرفت. لذا خواهشمند است با مراجعه به پايگاه اينترنتی کميسيون به نشانی www.isacmsrt.ir نسبت به تکميل فرمهای عملکرد سال 1390 اقدام و حداکثر تا تاريخ 25/5/1391، همراه با فايل الکترونيکی و CD مستندات مربوط به عملکرد سال 1390 به کميسيون انجمن های علمی ارسال نمايند. بديهی است عدم ارائه عملکرد در رتبه بندی و بودجه انجمن های علمی تأثير گذار خواهد بود. پيشاپيش از بذل عنايت آن مقام محترم کمال تشکر را دارد.