انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
گزارش نشست علمي با سخنراني پروفسور مارك بري و پروفسور اوراكوو

نشست علمی تحت عنوان نگاه مدیریت آموزش به آموزش خصوصی و اثرات آن بر آموزش رسمی با حضور پروفسور مارک بری رئیس سابق موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزش یونسکو و استاد دانشگاه هنگ کنک و همسر ایشان پروفسور اوراکاوو در محل انجمن مدیریت آموزشی ایران برگزار شد . پروفسور بري درباه آموزش خصوصی به عنوان آموزش سایه و اثرات آن بر آموزش رسمی و جامعه سخنرانی نمودند و آقای دکتر بهرنگی به دلیل عدم حضور مترجم در جلسه قبول زحمت فرموده و کار ترجمه همزمان را انجام دادند. در پایان نشست از سخنرانان به خاطر حضور شان قدردانی شد ولوح تقدیر و هدایایی از طرف انجمن مدیریت آموزشی به ایشان تقدیم شد.