انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
گزارش نشست علمي انجمن با سخنراني آقاي دكتر فتاح ناظم

به نام خدا

بدينوسيله به اطلاع اعضا محترم و علاقمندان مي رساند: نشست علمي انجمن مديريت آموزشي ايران با عنوان كار تيمي از منظر مديريت آموزشي با استقبال خوب اعضاي انجمن برگزار شد. در اين نشست آقاي دكتر فتاح ناظم، دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي به بحث در مورد مهارت هاي رهبري و توسعه ي كارهاي تيمي پرداختند. در ادامه  به سوالات حاضران پاسخ داده شد. گزيده اي از سخنان  آقاي دكتر ناظم جهت اطلاع  علاقمندان  در ادامه خبر ارائه شده است.