انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
اولین همایش چابک سازی سازمانی برگزار شد
اولین همایش چابک سازی سازمانی در روز سه شنبه 19خرداد در هتل المپیک تهران برگزار شد.