انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
نشست علمي انجمن  با عنوان مديريت آموزشي تعميم يافته برگزار شد.

به نام خدا

به سلام و احترام به اطلاع اعضاي محترم انجمن مي رساند، روز پنجشنبه 14آبان ماه سال 1394 ، نشست علمي انجمن با عنوان تئوري مديريت آموزشي تعميم يافته در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز برگزار شد. در اين نشست آقاي دكتر خلخالي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي تنكابن به ارائه تئوري مذكور پرداختند كه با استقبال حاضران مواجه شد.