انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
لیست نظر سنجی ها
خدمات انجمن مدیریت آموزشی ایران چگونه است؟ خدمات انجمن مدیریت آموزشی ایران چگونه است؟
تاریخ شروع :1390/05/27
تاریخ اتمام :1391/12/30
تعداد کل آراء :79
طراحی وب سایت جدید انجمن چگونه است؟ طراحی وب سایت جدید انجمن چگونه است؟
تاریخ شروع :1390/05/26
تاریخ اتمام :1391/12/30
تعداد کل آراء :63
كدام مورد در اولويت بندي فعاليت هاي انجمن مديريت آموزشي ايران اهميت بيشتري دارد؟ كدام مورد در اولويت بندي فعاليت هاي انجمن مديريت آموزشي ايران اهميت بيشتري دارد؟
تاریخ شروع :1392/04/19
تاریخ اتمام :1392/05/19
تعداد کل آراء :53
به نظرشما چه مساله اي در آسيب شناسي روش هاي تحقيق اهميت دارد كه مي تواند موضوع نشست علمي بعدي در انجمن باشد؟ 
لطفاً علاوه بر شركت در نظر سنجي ،با ارسال ايميل به آدرس ieaa.iran@gmail.com ما را از نظرات ارزشمند خود مطلع سازيد . به نظرشما چه مساله اي در آسيب شناسي روش هاي تحقيق اهميت دارد كه مي تواند موضوع نشست علمي بعدي در انجمن باشد؟ لطفاً علاوه بر شركت در نظر سنجي ،با ارسال ايميل به آدرس ieaa.iran@gmail.com ما را از نظرات ارزشمند خود مطلع سازيد .
تاریخ شروع :1392/06/04
تعداد کل آراء :15
مهم ترين چالش‌ها و مسايل كشور در حوزه تخصصي انجمن آموزشی ايران را چه مي‌دانيد؟ مهم ترين چالش‌ها و مسايل كشور در حوزه تخصصي انجمن آموزشی ايران را چه مي‌دانيد؟
تاریخ شروع :1392/07/06
تعداد کل آراء :17
انجمن مدیریت آموزشی ایران از چه راه‌هايي مي‌تواند در رفع اين چالش‌ها مؤثر باشد؟ انجمن مدیریت آموزشی ایران از چه راه‌هايي مي‌تواند در رفع اين چالش‌ها مؤثر باشد؟
تاریخ شروع :1392/07/06
تعداد کل آراء :10
مهم‌ترين مسايل و آسيب‌هاي انجمن مدیریت آموزشی ایران چيست؟ مهم‌ترين مسايل و آسيب‌هاي انجمن مدیریت آموزشی ایران چيست؟
تاریخ شروع :1392/07/06
تعداد کل آراء :14
دولت از چه طريقي مي‌تواند انجمن را در رفع اين مسايل ياري رساند؟ دولت از چه طريقي مي‌تواند انجمن را در رفع اين مسايل ياري رساند؟
تاریخ شروع :1392/07/06
تعداد کل آراء :13
همكاري و تعامل دولت با انجمن مدیریت آموزشی ایران را در چه حوزه‌هايي مؤثر و كارآمد مي‌دانيد؟ همكاري و تعامل دولت با انجمن مدیریت آموزشی ایران را در چه حوزه‌هايي مؤثر و كارآمد مي‌دانيد؟
تاریخ شروع :1392/07/06
تعداد کل آراء :18
عملکرد انجمن مدیریت آموزشی را از آغاز سال 1395 تا هم اکنون چگونه ارزیابی می کنید؟ عملکرد انجمن مدیریت آموزشی را از آغاز سال 1395 تا هم اکنون چگونه ارزیابی می کنید؟
تاریخ شروع :1395/08/24
تاریخ اتمام :1395/08/30
تعداد کل آراء :4
میزان رضایتمندی خود را از اطلاع رسانی اخبار و به روز شدن سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1395 اعلام بفرمایید. میزان رضایتمندی خود را از اطلاع رسانی اخبار و به روز شدن سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران در سال 1395 اعلام بفرمایید.
تاریخ شروع :1395/08/24
تاریخ اتمام :1395/12/29
تعداد کل آراء :4


1-	اطلاع رساني فرايند فعاليت انجمن از طريق پايگاه اينترنتي به اعضاء انجمن

ضعیف            متوسط          خوب          عالی 
 1- اطلاع رساني فرايند فعاليت انجمن از طريق پايگاه اينترنتي به اعضاء انجمن ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
2-	رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد دبیرخانه انجمن
 ضعیف            متوسط          خوب          عالی 2- رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد دبیرخانه انجمن ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
3-	مشارکت اعضاء در تدوین برنامه استراتژیک وسند راهبردی انجمن
  ضعیف           متوسط           خوب          عالی 3- مشارکت اعضاء در تدوین برنامه استراتژیک وسند راهبردی انجمن ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
4-	مشارکت اعضاء در محقق ساختن برنامه اجرایی سالانه مصوب در مجمع عمومی
  ضعیف          متوسط           خوب           عالی 4- مشارکت اعضاء در محقق ساختن برنامه اجرایی سالانه مصوب در مجمع عمومی ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
5-	همکاری و مشارکت اعضا قدیمی انجمن در افزایش تعداد اعضای حقیقی وحقوقی (داخلی و خارجی)
  ضعیف          متوسط           خوب           عالی 5- همکاری و مشارکت اعضا قدیمی انجمن در افزایش تعداد اعضای حقیقی وحقوقی (داخلی و خارجی) ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
6-	اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات مجمع عمومی سالیانه به اعضا
  ضعیف          متوسط           خوب           عالی 6- اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات مجمع عمومی سالیانه به اعضا ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
7-	اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات هئیت مدیره به اعضا
  ضعیف         متوسط           خوب            عالی 7- اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات هئیت مدیره به اعضا ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
8-	همکاری و مشارکت اعضاء با کمیته های علمی وتخصص ملی - بین المللی انجمن
  ضعیف        متوسط           خوب            عالی 8- همکاری و مشارکت اعضاء با کمیته های علمی وتخصص ملی - بین المللی انجمن ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
9-	مشارکت و نحوه همکاری اعضا در تاثیرمحتوای نشریات انجمن
  ضعیف        متوسط           خوب           عالی 9- مشارکت و نحوه همکاری اعضا در تاثیرمحتوای نشریات انجمن ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
10-	مشارکت اعضاء در برگزاری مسابقات علمی ملی- بین المللی انجمن 
	
 ضعیف          متوسط            خوب         عالی 
10- مشارکت اعضاء در برگزاری مسابقات علمی ملی- بین المللی انجمن ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
میزان مشارکت اعضا در پروژه های واژه گزینی انجمن
  ضعیف           متوسط            خوب          عالی میزان مشارکت اعضا در پروژه های واژه گزینی انجمن ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
12-	حضور و مشارکت در همکاری اعضا در برگزاری همایش ها/ کنفرانس ها/ سمینارهای داخلی و خارجی
  ضعیف           متوسط            خوب          عالی 12- حضور و مشارکت در همکاری اعضا در برگزاری همایش ها/ کنفرانس ها/ سمینارهای داخلی و خارجی ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
13-	مشارکت و همکاری اعضاء در تدوین شاخص های مدیریت علمی در انجمن
 ضعیف           متوسط             خوب          عالی 13- مشارکت و همکاری اعضاء در تدوین شاخص های مدیریت علمی در انجمن ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
14-	مشارکت و همکاری اعضا ء در تدوین شاخص های مرجعیت علمی در انجمن
 ضعیف          متوسط          خوب             عالی  
14- مشارکت و همکاری اعضا ء در تدوین شاخص های مرجعیت علمی در انجمن ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
15-	اطلاع رسانی جهت حضور اعضاء در کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی درحوزه علم وفناوری که توسط انجمن برگزار میگردد 
 ضعیف           متوسط           خوب            عالی 15- اطلاع رسانی جهت حضور اعضاء در کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی درحوزه علم وفناوری که توسط انجمن برگزار میگردد ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
16-	ایجاد تسهیلات در خصوص دسترسی اعضاء به آرشیو فعالیت انجمن از جمله مجموعه مقالات،مجلات،غیره... توسط دبیرخانه انجمن
   ضعیف          متوسط            خوب           عالی 16- ایجاد تسهیلات در خصوص دسترسی اعضاء به آرشیو فعالیت انجمن از جمله مجموعه مقالات،مجلات،غیره... توسط دبیرخانه انجمن ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
17-	حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری سخنرانی های علمی، دوره ها و كارگاههاي آموزشی داخلی و خارجی انجمن
  ضعیف          متوسط             خوب            عالی 17- حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری سخنرانی های علمی، دوره ها و كارگاههاي آموزشی داخلی و خارجی انجمن ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
18-	حضور و مشارکت اعضاء در اجرائی شدن پروژه ها و تحقیقات (پزوهشی ،مشاوره ای، نظارتی، اجرایی انجمن)
  ضعیف          متوسط            خوب              عالی 18- حضور و مشارکت اعضاء در اجرائی شدن پروژه ها و تحقیقات (پزوهشی ،مشاوره ای، نظارتی، اجرایی انجمن) ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
19-	حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری ویا اطلاع رسانی انجمن در خصوص جلسات مشترک با ارگانها و نهادهای سیاستگذار مانند (قطب های علمی- دانشگاهها- سازمان استاندارد......)
 ضعیف           متوسط             خوب              عالی 19- حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری ویا اطلاع رسانی انجمن در خصوص جلسات مشترک با ارگانها و نهادهای سیاستگذار مانند (قطب های علمی- دانشگاهها- سازمان استاندارد......) ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
تعداد کل آراء :1
20-	مشارکت و حضور اعضا در پروژهای بین المللی انجمن
     ضعیف           متوسط             خوب             عالی 20- مشارکت و حضور اعضا در پروژهای بین المللی انجمن ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
تعداد کل آراء :1
 21-	میزان رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد هئیت مدیره و بازرسین انجمن  
 ضعیف        متوسط               خوب            عالی 21- میزان رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد هئیت مدیره و بازرسین انجمن ضعیف متوسط خوب عالی
تاریخ شروع :1397/02/20
تاریخ اتمام :1397/03/10
تعداد کل آراء :2
سایت های مرتبط
پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شوراي انجمن هاي علمي ايران
وزارت آموزش و پرورش
پایگاه تخصصی مجلات نور
نمایه رایگان نشریات (مجلات) علمی پژوهشی کشور
کتابخانه ملی ایران
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانIRANDOC
آدرس اختصاصی فصلنامه علمی - پزوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
کارآفرینان پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی
وب نوشت تخصصی پژوهش علوم اجتماعی
انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان آذربايجان شرقي
شعبه استان آذربایجان شرقی
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها
ieaa.ir@morvarid تلگرام انجمن مدیریت آموزشی ایران
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت مدرسه..
کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کار آفرینی 10 آبان 1396 مطابق با تاریخ 1 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
کنفرانس بین المللی تحولات در علم، فناوری و مهندسی 11 آبان 1396 مطابق با تاریخ 2 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری 27 تیرماه 1396 مطابق با تاریخ 18 July در کشور فرانسه- شهر پاریس.
سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار به تاریخ 12 مرداد ماه 1396 در دانشگاه علم و فرهنگ.
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه به تاریخ 16 شهریور ماه 1396 در شهر مشهد.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی 18 تیر ماه 1396 مطابق با 9 2017July در کشور فرانسه-شهر پاریس .
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس سالانه، پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 11 مرداد ماه 1396 تهران -ایران.
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ) - نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی) The first national conference on modern management studies in Iran شهریور ماه 25 - 1396 - کرج
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ) National Conference on new approaches in humanities in the 21st « در تاریخ 16 آذر 1396 در رامسر
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از همایش MEDU2017 TEHRAN, IRAN همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی آموزش🌻🌻🌻🌻
برگزاری ( اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری ) راهکارها و چالش ها، تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران- 2 آذرماه 1396، همراه با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان عضو کمیته علمی
برگزاری( اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی )تاریخ برگزاری 22 آذر 1396 مشهد، با حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی....
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، 23 آذر 1396 در تبریز، تالار وحدت دانشگاه تبریز
انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه استان اصفهان
انجمن محترم مدیریت ایران
طراحی و اجرا: شرکت آداک