انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده رویداد

1394/12/24 - 22:2
الگوی مدیریت آموزش مباحث درسی نظریه نوین تدریس مطرح شده توسط بهرنگی است که مقدمات آن برای اولین بار در سال 2010 در قالب مقاله‌ای در كنفرانس جهاني آموزش علوم در كشور اسلووني ارائه شد. این الگو برای اطمینان بخشیدن به بهبود کیفیت یادگیری و تأثیرات آموزشی و پرورشی بر رفتار شاگردان پدید آمد و با سازوکار مشارکت دانش¬آموزان در کل فرایند یادگیری، ارزیابی تکوینی از مراحل یادگیری فراگیران، ایجاد نقشه ساختارشناختی ذهنی از پیوند مفاهیم در ذهن از ساخت دانش، و فراهم نمودن آمادگی برای یادگیری در آغاز ورود به فعالیت یادگیری، می‌تواند ضمن ایجاد یادگیری عمیق و کارآمد، تحول عظیمی در روش تدریس و نظام آموزشی بوجود ‌آورد (بهرنگی، ۲۰۱۵).‍ الگوی مدیریت آموزش، در واقع مدیریت یادگیری است. مدیریت آموزش به معنای ترتیب، توالی و هدایت مراحل اجرای شناسه¬های مفاهیم مباحث درسی (به شکل مقولات و قلمرو موضوعات درس) در جهت بهبود یادگیری فراگیران است. به عقیدۀ بهرنگی (۱۳۹۴) کاربست این الگو فراهم ساز زمینة استفاده از سایر الگوهای تدریس است که نه تنها به موفقیت تحصیلی شاگردان در شرایط معمول کمک می¬کند بلکه از غفلت آموزشِ موجود برای ¬پرورش می¬کاهد. این الگو از آموزش متمرکز بر معلم، محتوا، اهداف و روابط رسمی سازمانی که فاقد پرورش خلاقیت و نوآوری باشد پرهیز کرده و به فرآیند بازپردازی و درگیر ساختن شاگردان در پردازش مفاهیم درسی، دریافت و به خاطرسپاری مفاهیم تأکید می¬کند. در واقع هدف اصلی از الگوی مدیریت آموزش استفاده عملی از نکات کلیدی تعلیم و تربیت مانند خودکارآمدی، خودآگاهی، تفکر انتقادی، تفکر منطقی، قضاوت علمی، عادت-ورزی به کاوشگری و حل مسئله، سطوح بالای یادگیری و از این قبیل است تا شاگردان بتوانند مطالب درسی را به شکل مفهومی دریابند و در فکر خود پاینده بدارند (بهرنگی، ۱۳۹۴). در این روش دانش‌آموزان از ابتدای تدریس تا دریافت مفهوم بصورت گروهی فعالیت می‌کنند و معلم جهت دهنده یادگیری است. به عبارتی نقش معلم در الگوی مشارکتی مدیریت آموزش در كنار مشاركت فراگيران بسيار مهم است. این الگو نقش معلم را به عنوان تسهیل‌گر یادگیری بارز می¬سازد. معلم با ایجاد جو حمایتی در جریان تدریس همواره به دانش‌آموزان بازخورد می‌دهد و در تعامل با همه‌ی دانش‌آموزان است. هدايت فراگیران، ارزيابي از فعالیت‌های آن‌ها، تقويت علاقه و تمايل آنان به مطالعه، تشويق و ترغيب آنان به ابتكار و نوآوري، فراهم ساختن امكان قضاوت و داوري همراه با تقويت توان تحمل فراگيران، استفاده از الگوهای مختلف بسته به ماهيت و محتواي درس و مهم‌تر از همه هماهنگي با مدير واحد آموزشي براي رفع کاستی‌ها و فراهم ساختن امكانات و هم فكري براي ارتقاء كيفيت آموزش در كلاس و رفع مشكلات فراگيران بخشي از فعالیت‌های معلم در اجراي اين الگو می‌باشند. در واقع معلم در این الگوی عملی نقش مدیریتی بر سازمان کلاس را ایفا می‌کند تا دانش‌آموزان خود بتوانند بر شکل دادن پیوند مطالب مبحث درسی مسلط شوند. محور اساسی این الگو مرکب از مراحل و هر مرحله مشتمل بر نکات برجسته و بنیادی حاصل از توجه صاحب¬نظران علوم مختلف به تعلیم و تربیت است. اخیراً تأثیرات معنادار و سودمندی الگوی مدیریت آموزش در موفقیت تحصیلی و سایر مهارت¬های یادگیرندگان در تدریس مباحث مختلف درسی و در پایه¬ها و سطوح گوناگون آموزشی در پژوهش¬های نیمه آزمایشی متعددی محرز شده است؛ بهرنگی (۱۳۸۹) در پژوهشی تحت عنوان "بررسی الگوی تدریس مدیریت آموزش از منظر خلاقیت در یادگیری و یادگیری خلاقیت" نشان داد که استفاده از الگوی مدیریت آموزش باعث افزایش عملکرد و خلاقیت دانش¬آموزان در یادگیری می¬شود. بهرنگی و کریمی (۲۰۱۱) در پژوهشی تحت عنوان "الگوی تدریس مدیریت آموزش طی یک دهه استفاده از آن در ایران" خاطر نشان می¬سازند با توجه به نظر کارشناسان و عملکرد فعلی در تدریس، الگوی مدیریت آموزش می¬تواند یکی از جایگزین¬های کاربردی برای روش¬های سنتی تدریس باشد. بهرنگی، عباسیان و ذوقی پور (139۴) در پژوهش خود تأثیر مثبت الگوی مدیریت آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، سلامت سازمانی کلاس درس، و توسعۀ نگرش مثبت دانش‌آموزان را نسبت به الگو، مستند می‌سازند. بهرنگی و بوربور (۲۰۱۵) در پژوهشی اهمیت الگوی مدیریت آموزش با کاربست شناسه¬های مفهومی ويژگی¬های هوش فرهنگی و مفاهیم رهبری تحول¬گرا بر پردازش مفاهیم درسی و اداره آموزش به سوی بهبود یادگیری را نشان می¬دهند. لطفی¬زاده (1392) پژوهشی تحت عنوان "تأثیر الگوی مدیریت آموزش در تدریس درس مطالعات اجتماعی و گرایش به تسهیم دانش" در دانش¬آموزان دختر پایه¬ی اول متوسطه منطقه¬ی چهار کرج انجام داد، نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از الگوی مدیریت آموزش تأثیر معناداری بر پیشرفت تحصیلی و گرایش به تسهیم دانش در این دانش¬آموزان دارد. بهرنگی، عموزاد و عرب خابوری (۱۳۹۴) پژوهشی تحت عنوان "توسعه یادگیری اتحادهای جبری پایه اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت بر آموزش" انجام دادند نتایج پژوهش آنها نشان داد که استفاده از الگوی مدیریت آموزش به طور معناداری باعث توسعه یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان در درس ریاضی می¬شود. نصیری (۱۳۹۳) پژوهشی تحت عنوان "بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی با الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری خودراهبر و پیشرفت درسی دانش¬آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهرستان بهارستان" انجام داد نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از الگوی مدیریت آموزش هم بر پیشرفت درسی و هم بر خودراهبری دانش¬آموزان از حیث خودمدیریتی، خودکنترلی و خودانگیختگی تأثیر مثبت دارد. بهرنگی، عباسیان و زبرجدی آشتی (۱۳۹۴) در تحقیقی تحت عنوان "الگوی مدیریت آموزش ریاضی؛ راهبردی مؤثر بر پیشرفت درسی دانش¬آموزان پسر دوره متوسطه" نشان دادند که الگوی مدیریت آموزش در پیشرفت درسی و عملکرد دانش¬آموزان در درس ریاضی مؤثر است. بهرنگی و رحیم¬زاده (۲۰۱۵) پژوهشی تحت عنوان "مقایسه نقش الگوی مدیریت آموزش و الگوی سنتی آموزش بر تفکر فلسفی دانش-آموزان" انجام دادند، نتایج پژوهش آنها نشان داد که الگوی جدید مدیریت آموزش در مقایسه با روش سنتی آموزش تأثیر شگرفی بر بهبود تفکر فلسفی و ژرف¬اندیشی دانش¬آموزان ایجاد کرده است.
تعداد بازدید :2709
تاریخ انتشار :1394/12/24 - 22:2
سایت های مرتبط
پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شوراي انجمن هاي علمي ايران
وزارت آموزش و پرورش
پایگاه تخصصی مجلات نور
نمایه رایگان نشریات (مجلات) علمی پژوهشی کشور
کتابخانه ملی ایران
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانIRANDOC
آدرس اختصاصی فصلنامه علمی - پزوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
کارآفرینان پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی
وب نوشت تخصصی پژوهش علوم اجتماعی
انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان آذربايجان شرقي
شعبه استان آذربایجان شرقی
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها
ieaa.ir@morvarid تلگرام انجمن مدیریت آموزشی ایران
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت مدرسه..
کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کار آفرینی 10 آبان 1396 مطابق با تاریخ 1 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
کنفرانس بین المللی تحولات در علم، فناوری و مهندسی 11 آبان 1396 مطابق با تاریخ 2 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری 27 تیرماه 1396 مطابق با تاریخ 18 July در کشور فرانسه- شهر پاریس.
سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار به تاریخ 12 مرداد ماه 1396 در دانشگاه علم و فرهنگ.
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه به تاریخ 16 شهریور ماه 1396 در شهر مشهد.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی 18 تیر ماه 1396 مطابق با 9 2017July در کشور فرانسه-شهر پاریس .
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس سالانه، پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 11 مرداد ماه 1396 تهران -ایران.
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ) - نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی) The first national conference on modern management studies in Iran شهریور ماه 25 - 1396 - کرج
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ) National Conference on new approaches in humanities in the 21st « در تاریخ 16 آذر 1396 در رامسر
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از همایش MEDU2017 TEHRAN, IRAN همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی آموزش🌻🌻🌻🌻
برگزاری ( اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری ) راهکارها و چالش ها، تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران- 2 آذرماه 1396، همراه با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان عضو کمیته علمی
برگزاری( اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی )تاریخ برگزاری 22 آذر 1396 مشهد، با حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی....
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، 23 آذر 1396 در تبریز، تالار وحدت دانشگاه تبریز
انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه استان اصفهان
انجمن محترم مدیریت ایران
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از سیزده امین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 28 آبان ماه 1398- برگزار کننده محترم همایش، انجمن مدیریت راهبردی ایران, نیز با حضور ریاست محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، عضو محترم، کمیته تخصصی کنفرانس، جناب
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی The Third National Conference on Management and Fuzzy Systems در تاریخ 8 اسفند ماه 1398، دانشگاه ایوان کی ...
www.ioste2020korea.kr جهت اطلاعات بیشتر به آدرس سایت ذکر شده مراجعه فرمایید. سازمان جهانی علوم و تکنولوژی.
حمایت انجمن مدیریت آموزشی ایران از جذب پژوهشگران فعال و حرفه ای و معرفی آنها به موسسه محترم آکادمی لوحه
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دومین همایش ملی مدرسه آینده، دانشگاه محقق اردبیلی، 20 اسفند ماه 1399، آدرس سایت fschuma2.ir...
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از کارگاه آنلاین با عنوان (والدین در عصر شاخ ها) مربوط به شناخت دقیق از نرم افزارها که امروزه زندگی همه افراد را متاثر کرده، برگزار کننده آکادمی لوحه در تاریخ 17 و 19 آذر ماه 1399 راس ساعت 17:30 الی 19 به آدرس س
افتتاح شبکه اجتماعی رسمی انجمن مدیریت آموزشی ایران ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ در اینستاگرام به شماره ثبت ۲۶۹۵۸ به تاریخ ١٣٨٩/١١/١٩ با نام کاربری ieaa_ir
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از (نهمین همایش بین‌المللی 9th International conference on contemporary philosophy of Religion Pedagogy: Research an Practice In philosophy of Religion Maybe to June 2- 2021) کسب افتخار بزرگ توسط استاد فرهیخته،
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از بیست و سومین جشنواره جوانان خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی رئیس محترم کمیسیون انجمن های علمی ای
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی، رئیس محترم کمیسیون انجمن های علم
اولین همکاری مشترک در فضای مجازی بین انجمن مدیریت آموزشی ایران و دبستان محترم (شهید عباس جلالی) ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از انجمن محترم، ( ترویج علم ایران) در رویداد ترویج علم در ایران، برگزاری بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه به تاریخ: ۱۹ آبان تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۰ نوامبر تا ۹ دسامبر ۲۰۲۱___ www.popscience.ir
کارگاه مشترک مجازی آنلاین (۲۰ آبان ۱۴۰۰) انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم (مدرسه شهید عباس جلالی) جناب آقای محمد رضا جلالی باحضور میهمان ویژه و مدرس: (پروفسور محمدرضا بهرنگی) و بیانات سرکار خانم (دکتر آرزو احمدآبادی)
لینک برگزاری نکوداشت استاد فرهیخته و فرزانه(پروفسور محمدرضا بهرنگی) (بنیانگذار انجمن مدیریت آموزشی ایران) (عضو سه درصد دانشمندان جهان MARQUIS who's who ) (بنیانگذار پرشین گلف، در سازمان جهانی علوم و تکنولوژیioste)
طراحی و اجرا: شرکت آداک