انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده رویداد

1392/12/04 - 9:29

باسمه تعالی

 

اطلاعيه

انجمن مدیریت آموزشی ایران با مدیریتاستاد دکتر محمدرضا بهرنگی با همکاری ستاد ساماندهی فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران دورۀ کارگاهی، آموزشی و همایش مدیریت آموزش علوم را  در تاریخ یکشنبه 11 -12-92 به شرح زیر برگزار می‌کند:

محل برگزاری:  خیابان خاقانی، روبروی درب شرقی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)، ستاد ساماندهی فعالیت‌های سازمانهای مردم نهاد شهر تهران

طول دوره با اعطای گواهینامه طی دوره:از 8 تا 20/12. شرکت کنند‌گان از مزایای گواهینامۀ پایان دوره‌های آموزشی با امضای رئیس انجمن مدیریت آموزشی با مجوز وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری، نمایندۀ سازمان جهانی آموزش علوم و فن‌آوری در کشورهای منطقۀ خلیج فارس، و کانون ....بر خوردار خواهند شد.

هدف:آشنایی با نظریۀ مدیریت آموزش علوم مختلف در سطوح گوناگون تحصیلی و آمادگی برای تدوین مقالات علمی برای فصلنامه‌های مدیریت آموزشی انجمن مدیریت آموزشی ایران و نیز شرکت در کنفرانس شهریور ماه 1393 در ایالت ساراواک کشور مالزیا است.

برنامه:

1)     8- 8:10 تلاوت آیاتی از قرآن کریم، معرفی انجمن مدیریت آموزشی ایران خانم سلطانی

2)     8:10-9:20  کارگاه آموزشی تعیین صلاحیت حرفه‌ای معلم مؤثر.دکتر بهرنگی:

9:20 –10:20  ارائه و شناسائی نظریۀ مدیریت آموزش همراه با فیلم و اسلاید و چند نمونه‌ اجرایی نظریۀ مدیریت آموزش علوم در ریاضیات، زیست‌شناسی، زبان انگلیس، علوم احتماعی و ... سایر علوم و بیان تمایز تأثیر مدیریت آموزش سنتی از تأثیر نظریۀ مدیریت آموزش نوین، تمایز بین مدیریت پرورش به شیوۀ سنتی از مدیریت پرورش به شیوۀ مدیریت آموزشِ‌پرورش و حرکت به سوی مدیریت آموزشی که در آن یکپارچکی تلاش‌های آموزشی، پژوهشی، و تولید و توسعۀ علم در بهبود یادگیری و شکوفایی استعداد و توسعۀ شناخت شکل گیرد.

3)     10:20 تا 10:30 پذیرائی

 

4) 10:30 تا 12:20: ارائۀ 3 مقالۀبرگزیده از 37 مقالۀ نتایج کارکمیتۀ پژوهش انجمن مدیریت آموزشی ایران تولید شده بر اساس نظریۀ مدیریت آموزش و مباحث درسی توسط محققان انجمن مدیریت آموزشی ایران در موضوعات ریاضیات، حرفه و فن، زیست‌شناسی، فلسفه، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، سلامت سازمانی، هندسۀ فضایی، زبان انگلیسی، رهبری توزیعی، اتحادها، شادمانی، بوم‌شناختی، خودکارآمدی، هوش فرهنگی، تاریخ هنر، سرمایۀ فرهنگی، یادگیری سازمانی، علوم زیستی، ذهنیت فلسفی، توانمند سازی، کمک‌های اولیه و احیا، بهداشت روانی، روحیه و حرفه و فن و سایر علوم. 

فهرست مقالات برگزیده:

  1)     ذوقی‌پور، سودابه (1392). مستند سازی اهمیت الگوی مدیریت آموزش علوم با شناسایی تأثیر کاربرد اصول سلامت سازمانی در پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان کلاس درس جغرافیای سال دوم دبیرستان دخترانه کوهدشت

2)     زبرجدی، آرش (1393).بررسی تاثیر تدریس ریاضی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش بر پیشرفت تحصیلی و باورهای خودکارآمدی دانش­آموزان شهرستان اسدآباد در سال تحصیلی 93-92

3)     ستونه، محبوبه(1393). تاثیر الگوی مدیریت آموزش بر بهبود یادگیری و نگرش دانش‌آموزان براساس رویکرد مهندسی  مجدد

4)     اردلان‌زاده، زهرا(1392). بررسی آثار الگوی مدیریت آموزش مبحث اتحادها بر موفقیت دبیران ریاضی پایه اول متوسطه شهرستان ورامین

5)     یوسف‌زاده انواری، رضا (1392) رابطۀذهنیتفلسفیمدیرانمدارسباروحیۀپذیرش الگوی مدیریت آموزش علوم دبیراندرمدارسمتوسطةپسرانةآملبرای پذیرشالگویمدیریتآموزشعلوم درسالتحصیلی92-91.

6)     چناری، سودابه (1392). تأثیرات آموزشی و پرورشی و شادمانی حاصل از مدیریت آموزش مبحث بوم شناسی علوم زیستی بر دانش آموزان اول متوسطه هنرستان کار دانش سرمد پیشوا

7)     زهرا مرادی: بررسی و تحلیل آثار پرورشی و آموزشی نکات اساسی مؤلفه‌های عمده نظریه هوش فرهنگی و رهبری تحولی در مدیریت کلاس درس دانش‌آموزان پسر کلاس دوم ابتدایی شهرستان ورامین

8) جعفر عباسی: شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی با توجه به مدیریت برای پرورش و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره دبیرستان در ناحیه 2 شهرستان بهارستان .

9)  تقی‌پور، علی: تاثیر پرورشی اصول متناسب برگرفته از نظریه یادگیری سازمانی بر محور الگوی مدیریت برای پرورش در توانمندسازی معلمان مدارس  متوسطه منطقه 6 تهران

10)عزیزی شمامی، مصطفی؛ جعفری راد، علی (1391). الگوي مديريت بر آموزش، اجرا ومقايسه وضعيت آن در دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه تربيت معلم تهران 

11)اکبری مقدم،  حکیمه (1391). تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت به شیوه مدیریت بر آموزش بر توانمندسازی معلمان مدارس آموزش و پرورش شهر تهران

12)همتی، مریم (1391).  مقایسه تأثيرآموزش ضمن خدمت «اصول کمک‌های اولیه و احیاء» به شیوه«حضوری با رويكرد مديريت آموزشي» و «غیرحضوری»  در بين کارکنان حوزه‌هاي ستادي جمعیت هلال احمر تهران

13)زهراکرمانی (1391). تأثیرآثارآموزشی وپرورشی الگوی مدیریت بر آموزش(ده فرمان) بهرنگی در عملکرد تحصیلی وروحیه دانش آموزان دخترمدرسه راهنمائی حضرت زینب پایه دوم در  یادگیری درس علوم فصل دوم (نور،رنگ،بینایی)

14)شفیع‌زاده، معصومه (1391). تأثیر الگوی مدیریت پرورش تطبیق‌یافته با شاخص‌های ذهنیت فلسفی معلمان بر روحیه معلمان و یادگیری شاگردان در مبحث درس علوم تجربی کلاس دوم مدرسه راهنمایی دخترانه حضرت زینب شهرستان قرچک. بررسی نقش مدیریت مشارکتی با توجه بر اصول مدیریت بر آموزش(ده فرمان) بر بهداشت روانی معلمان راهنمایی پسرانه منطقه 6تهران

15)بررسی نقش مدیریت مشارکتی با توجه بر اصول مدیریت بر آموزش(ده فرمان) بر بهداشت روانی معلمان راهنمایی پسرانه منطقه 6تهران

16)روحانی، کورش (1391). بررسی نقش مدیریت مشارکتی با توجه بر اصول مدیریت بر آموزش(ده فرمان) بر بهداشت روانی معلمان راهنمایی پسرانه منطقه 6تهران

17)مصطفوی، فرشته (1391). بررسی تاثیرات آموزشی وپرورشی ناشی ازاجرای الگوی مدیریت آموزشی بر دبیران علوم پایه پنجم ابتدایی شهرستان سقز درسال91-90

18)مصباح، زهرا (1393). تأثیر کاربست الگوی مدیریت آموزش به سبک رهبری تحولی دبیران زیست شناسی بر مسؤولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر تهران

19)یزدان‌مهر، مهری (1392). :تاثیر الگوی تدریس مشارکتی مناسب الگوی مدیریت آموزش هندسه فضایی  بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان"

20)طرح تحقیق پایان نامه: بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش،  بر یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان شهرستان بهارستان در سال تحصیلی 93-92

21)احمدی اصل، فرهاد (1392)، گسترش اثر الگوی مدیریت آموزش مباحث درسی با شمول هماهنگ جامعه پذیری کلاسی، خود­تنظیمی و خود­کار­آمدی معلمان تازه کار

22)عرب خابوری، صدیقه؛ عموزاده مهدیرجی، صغری (1392). سنجش تاٌثیر الگوی مدیریت برآموزش بریادگیری دانش‌آموزان پایه‌ی اول متوسطه، درمبحث اتحادهای جبری ریاضیات تهران –دبیرستان سمیه- منطقه5

23)باقری، سمیرا؛ باقری، پریسا (1392). پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان دبیرستان داود اکبری که از الگوی مدیریت آموزش در آموزش زیست‌شناسی استفاده کرده‌اند.

24)عباسی، جعفر (1392). اثرات آموزشی و پرورشی مؤلفه‌های سرمایۀ فرهنگی که بر اساس نظریۀ مدیریت آموزش تدریس شود.

25)فاطمیان، گلناز سادات (1392). بررسی اثرات الگوی مدیریت آموزش در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس تناوب عناصری مندلیف.

26)اسکندری، مژگان (1392).ترکیب ممزوجی اثرات الگوی مدیریت آموزش با الگوی مشارکت تدریس مباحث جامد، مایعو گاز در درس فیزیک

27)یعقوبی، زهرا (1392). کاربرد الگوی مدیریت آموزش در تدریس معادلات درجۀ دوم در ریاضث سال دوم مدرسۀ راهنمایی

28)اکبری، مقدم (1392). تأثیر کاربرد الگوی راهبرد مدیریتِ آموزش در آموزش‌های ضمن خدمت بر توانمندسازی معلمان مدارس سازمان آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

29)مصباح، زهرا (1392). تأثیر کاربست الگوی مدیریت آموزش به سبک رهبری تحولی دبیران زیست شناسی بر مسؤولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان‌های شهر تهران

30)مؤمنی، محبوبه (1392). تأثیر پذیری دورۀ توجیهی عمومی کارکنان بیمارستان بقیـه‌الله الاعظم (عج) به تفکیک رده خدمتی و تحصیلات از الگوی مدیریت آموزش

31)لطفی، محبوبه (1392). تاثیر الگوی مدیریت آموزش مطالعات اجتماعی اول متوسطه در پیشرفت تحصیلی و گرایش به تسهیم دانش توسط دانش­آموزان منطقه چهار کرج

32) افکار، فرناز (1392). تأثیر سبک رهبری توزیعی در مدیریت آموزش زبان انگلیسی در مقایسه با سبک موجود بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع دوم راهنمایی

33)نصیری، رحیمعلی (1393). طرح تحقیق پایان نامه: بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش،  بر یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان شهرستان بهارستان در سال تحصیلی 93-92

34)شاه‌بهرامی، نوشین (1393). الگوی مدیریت آموزش روانشناسی پرورشی برگرفته از دیدگاه دریدا،

35)عصمت تاج‌آبادی: تأثیرالگوی نگاره کلمه و خودکارآمدی ریاضی در مدیریت آموزش اتحاد دبیرستان دخترانه فدک منطقه یک تهران. آمیختگی الگوی نگاره کلمه و خودکارآمدی ریاضی با الگوی مدیریت آموزش اتحادها

36)کریمی، نازیلا(1390): تأثیرات آموزشی و پرورشی کاربرد الگوی مدیریت بر آموزش درس تاريخ هنر جهان در هنرستانهايحرفه­اي

37)The effects of Managing Education Strategy embedding key factors of self-directed learning in Histology subject in medical students` learning

 Sadeghi, Zeinab, Mohtashami,Dr. Reza

 

5)     معرفی و شناسایی الگوهای یادگیری مناسب؛ ایجاد کارگاه کسب مهارت‌های تدوین روایت تدریس با نظریۀ مدیریت آموزش یادگیری علوم مختلف؛ نحوۀ تدوین مطالب درسی روز‌آمد؛ تهیۀ روایت تدریس یا سناریوی مبحث مورد علاقه شرکت‌کننده‌گان از مباحث علوم مربوط به خود که می‌تواند علوم انسانی و علوم محض و پایه باشد؛ میزگرد و جمع‌بندی نتایج موضوعات این دورۀ آموزشی و کارگاهی با دورۀ اول مدیریت آموزش و یادگیری علوم.

 

6)     معرفی ابزار سنجش اندازۀ اثر کاربست نظریۀ مدیریت آموزش و یادگیری، نگرش فراگیران دربارۀ تدریس مطابق الگو با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته؛ سنجش و تعمیم به ناشناخته‌ها؛ آشنایی با روش‌ و تحلیل آماری و استنباطی مرتبط؛ آشنایی با فرمول اندازۀ اثر برای محاسبات آماری و توصیف وضعیت جاری و مطلوب با استفاده از منحنی توزیع پراکند‌گی و آماده سازی برای نگاشت مقالۀ علمی/پژوهشی از یافته‌های این دوره.

علاقمندان به شرکت در این دوره‌ برای توضیحات بیشتر به سایت "انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران"و یا ثبت نام حضوری به آدرس انجمن واقع در تقاطع خیابان آبان شمالی و خیابان کریمخان زند ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقۀ سوم اتاق 306 رجوع نمایند.

زمان ثبت نام الکترونیکی تا ساعت 11 صبح شنبه دهم اسفند می‌باشد.

شرایط ثبت نام :

پرداخت مبلغ 25 هزار تومان برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در کلیۀ رشته‌های علوم و علوم پایه و به‌ویژه مدیریت آموزشی و 30  هزار تومان استادان، دبیران، مدیران آموزشی و سایر علاقمندان  به حساب انجمن. کلیۀ در‌آمدها در جهت حمایت از پایداری انجمن مدیریت آموزشی صرف هزینه‌های مربوط به جا، همکاران پشتیبان و خدمات و حفظ و نگهداری انجمن مدیریت آموزشی ایران خواهد شد.

از آنجا که ظرفیت این کارگاه محدود است و به ترتیب زمان ثبت نام می‌باشد با پیش پرداخت مبلغ ثبت نام و دریافت کارت شرکت در دوره‌ آموزشی به صورت الکترونیکی و یا حضوری در اسرع وقت اقدام فرمایید.

 

12:20 الی 12: اعطای گواهینامه: خانم زهره عالمین

 گواهینامۀ پایان دورۀ آموزشی، کارگاهی و همایشی (5 ساعت) با امضای رئیس انجمن مدیریت آموزشی با مجوز وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری، خانۀ اندیشمندان علوم انسانی، و نمایندۀ سازمان جهانی آموزش علوم و فن‌آوری در کشورهای منطقۀ خلیج فارس به مقالات برگزیده و حضور شرکت کنند‌گان، اعطا می‌گردد تا از مزایای آن برخوردار شوند.

 

منبع :رئيس انجمن
تعداد بازدید :2937
تاریخ انتشار :1392/12/04 - 9:29
تاریخ آخرین بروز رسانی :1392/12/04 - 9:29
سایت های مرتبط
پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شوراي انجمن هاي علمي ايران
وزارت آموزش و پرورش
پایگاه تخصصی مجلات نور
نمایه رایگان نشریات (مجلات) علمی پژوهشی کشور
کتابخانه ملی ایران
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانIRANDOC
آدرس اختصاصی فصلنامه علمی - پزوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
کارآفرینان پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی
وب نوشت تخصصی پژوهش علوم اجتماعی
انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان آذربايجان شرقي
شعبه استان آذربایجان شرقی
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها
ieaa.ir@morvarid تلگرام انجمن مدیریت آموزشی ایران
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت مدرسه..
کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کار آفرینی 10 آبان 1396 مطابق با تاریخ 1 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
کنفرانس بین المللی تحولات در علم، فناوری و مهندسی 11 آبان 1396 مطابق با تاریخ 2 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری 27 تیرماه 1396 مطابق با تاریخ 18 July در کشور فرانسه- شهر پاریس.
سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار به تاریخ 12 مرداد ماه 1396 در دانشگاه علم و فرهنگ.
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه به تاریخ 16 شهریور ماه 1396 در شهر مشهد.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی 18 تیر ماه 1396 مطابق با 9 2017July در کشور فرانسه-شهر پاریس .
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس سالانه، پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 11 مرداد ماه 1396 تهران -ایران.
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ) - نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی) The first national conference on modern management studies in Iran شهریور ماه 25 - 1396 - کرج
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ) National Conference on new approaches in humanities in the 21st « در تاریخ 16 آذر 1396 در رامسر
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از همایش MEDU2017 TEHRAN, IRAN همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی آموزش🌻🌻🌻🌻
برگزاری ( اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری ) راهکارها و چالش ها، تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران- 2 آذرماه 1396، همراه با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان عضو کمیته علمی
برگزاری( اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی )تاریخ برگزاری 22 آذر 1396 مشهد، با حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی....
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، 23 آذر 1396 در تبریز، تالار وحدت دانشگاه تبریز
انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه استان اصفهان
انجمن محترم مدیریت ایران
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از سیزده امین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 28 آبان ماه 1398- برگزار کننده محترم همایش، انجمن مدیریت راهبردی ایران, نیز با حضور ریاست محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، عضو محترم، کمیته تخصصی کنفرانس، جناب
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی The Third National Conference on Management and Fuzzy Systems در تاریخ 8 اسفند ماه 1398، دانشگاه ایوان کی ...
www.ioste2020korea.kr جهت اطلاعات بیشتر به آدرس سایت ذکر شده مراجعه فرمایید. سازمان جهانی علوم و تکنولوژی.
حمایت انجمن مدیریت آموزشی ایران از جذب پژوهشگران فعال و حرفه ای و معرفی آنها به موسسه محترم آکادمی لوحه
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دومین همایش ملی مدرسه آینده، دانشگاه محقق اردبیلی، 20 اسفند ماه 1399، آدرس سایت fschuma2.ir...
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از کارگاه آنلاین با عنوان (والدین در عصر شاخ ها) مربوط به شناخت دقیق از نرم افزارها که امروزه زندگی همه افراد را متاثر کرده، برگزار کننده آکادمی لوحه در تاریخ 17 و 19 آذر ماه 1399 راس ساعت 17:30 الی 19 به آدرس س
افتتاح شبکه اجتماعی رسمی انجمن مدیریت آموزشی ایران ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ در اینستاگرام به شماره ثبت ۲۶۹۵۸ به تاریخ ١٣٨٩/١١/١٩ با نام کاربری ieaa_ir
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از (نهمین همایش بین‌المللی 9th International conference on contemporary philosophy of Religion Pedagogy: Research an Practice In philosophy of Religion Maybe to June 2- 2021) کسب افتخار بزرگ توسط استاد فرهیخته،
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از بیست و سومین جشنواره جوانان خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی رئیس محترم کمیسیون انجمن های علمی ای
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی، رئیس محترم کمیسیون انجمن های علم
اولین همکاری مشترک در فضای مجازی بین انجمن مدیریت آموزشی ایران و دبستان محترم (شهید عباس جلالی) ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از انجمن محترم، ( ترویج علم ایران) در رویداد ترویج علم در ایران، برگزاری بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه به تاریخ: ۱۹ آبان تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۰ نوامبر تا ۹ دسامبر ۲۰۲۱___ www.popscience.ir
کارگاه مشترک مجازی آنلاین (۲۰ آبان ۱۴۰۰) انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم (مدرسه شهید عباس جلالی) جناب آقای محمد رضا جلالی باحضور میهمان ویژه و مدرس: (پروفسور محمدرضا بهرنگی) و بیانات سرکار خانم (دکتر آرزو احمدآبادی)
لینک برگزاری نکوداشت استاد فرهیخته و فرزانه(پروفسور محمدرضا بهرنگی) (بنیانگذار انجمن مدیریت آموزشی ایران) (عضو سه درصد دانشمندان جهان MARQUIS who's who ) (بنیانگذار پرشین گلف، در سازمان جهانی علوم و تکنولوژیioste)
طراحی و اجرا: شرکت آداک