انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده رویداد

1393/11/12 - 11:2

باسمه تعالي

بدينوسيله به اطلاع كليه علاقمندان و استادان محترم عضو انجمن مديريت آموزشي مي رساند: همايش ملي  كرسي هاي نظريه پردازي ، نقد ومناظره در تاريخ  پنجشنبه شانزدهم بهمن ماه سال 1393 از ساعت 8 تا 13 در مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار خواهد شد. منتظر حضورموثر شما در اين همايش ملي خواهيم بود.