انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * Ieaa.ir@morvarid........www.ieaa.ir...خبرنامه الکترونیکی سیزدهم ویژه آبان ماه 1395.......
 -  تصویر آلبوم - Ieaa.ir@morvarid........www.ieaa.ir...خبرنامه الکترونیکی سیزدهم ویژه آبان ماه 1395.......مدیر مسئول: رئیس انجمن مدیریت آموزشی پروفسور محمد رضا بهرنگی........تهیه کننده خبر و طراح: مدیر مسئول سایت انجمن مدیریت آموزشی سرکار خانم مروارید خنجرخانی
تعداد تصاویر این آلبوم: (11)
طراحی و اجرا: شرکت آداک