انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده گالری تصاویر
 * کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه
 -  تصویر آلبوم - www.organizationalculture.ir
تعداد تصاویر این آلبوم: (2)
طراحی و اجرا: شرکت آداک