انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
چکیده رساله سرکار خانم دکتر آرزو احمدآبادی
به نام خدا تبریک انجمن مدیریت آموزشی ایران به سرکار خانم دکتر آرزو احمدآبادی که در جلسه مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ از رساله ارزشمند با عنوان طراحی الگوی جامع نقش­های پرورشی معلمان مدارس ابتدایی نظام آموزشی ایران با نمره ۱۹:۷۰ و درجه عالی دفاع کردند. این اثر می تواند نقطه عطفی بر شروع پرورش در مدارس باشد و کمک کند تا آموزش بعد از یکصد و اندی سال روی محور پرورش واقع شود که شروع تازه­ای بر معنای حقیقی مدیریت آموزشی خواهد بود. چکیده رساله ایشان به شرح زیر است. هدف: پژوهش حاضر کاربردی و هدف آن ارائه­ ی الگوی جامع نقش­های پرورشی معلمان برای مدارس ابتدایی است. روش‌شناسی پژوهش: برای رسیدن به هدف پژوهش از روش کیفی-اسنادی و روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. جامعه مورد نظر را کلیه اسناد و مدارک مرتبط با کلیدواژگان تخصصی در حوزه­ی پرورش در پایگاه­های علمی معتبر و سایت­های مرتبط علمی-پژوهشی و انتشاراتی داخل و خارج تشکیل داد و نمونه­گیری به دو صورت انجام گرفت؛ ابتدا با بررسی­های اکتشافی اولیه نمونه ­های معدودی یافت شد که با استفاده از نمونه­گیری گلوله برفی با مراجعه به فهرست منابع و اعلام در پژوهش­های مشابه، محقق به سمت پژوهش­های بیشتر هدایت شد که ۴۳۵۶ سند به دست آمد که از طریق نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر ملاک به ۱۰۸ سند تقلیل یافت. برای اعتباریابی مدل کیفی از گروهی از اساتید و معلمان مدارس که دارای سابقه­ ی آموزشی و پژوهشی در زمینه ­ی فوق و مدرک تحصیلی دکترای تخصصی بودند، استفاده شد. در قسمت کمی برای بررسی وضعیت موجود به روش پیمایش و از پرسشنامه ­ی محقق ساخته از مدل نهایی با طیف لیکرت پنج گزینه­ای استفاده شد که روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی و پایایی آن نیز به روش آلفای کرونباخ سنجیده شد. جامعه ­ی آماری را کلیه معلمان ابتدایی شهر تهران به تعداد ۲۰۹۶۸ نفر تشکیل دادند که براساس جدول مورگان برای تعداد بالای بیست هزار نفر نمونه ۳۷۶ نفر است اما به جهت اینکه نمونه ریزش پیدا نکند تعداد پرسشنامه­ ی بیشتری پخش شد که در نهایت ۴۰۵ پرسشنامه به دست محقق رسید. روش نمونه­گیری به صورت خوشه­ای چند مرحله­ای بود؛ ابتدا از نظر جغرافیایی شهر تهران به پنج قسمت شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم شد و از هر قسمت یک منطقه به تصادف انتخاب شد. سپس از هر منطقه ۲۰ مدرسه به تصادف که پرسشنامه بین معلمان به صورت لینک-الکترونیکی توزیع گردید. با استفاده از نرم­افزار spss۲۳ و روش آماری توصیفی (نمودار و جداول) و استنباطی (تی تک متغیری و جهت نرمال بودن فرض متغیرها از کشیدگی و چولگی) استفاده شد. یافته ­ها: در نهایت ۱۶۹ خرده مقوله در زیر ۱۶ مقوله­ ی میانی جایابی شدند و سپس مقولات میانی در چهار مقوله ­ی اصلی به نام­های خودپرورشی معلم با سه مولفه اخلاقی-رفتاری، دانشی-علمی-پژوهشی و مهارتی-توانمندی؛ پرورش ذهن با چهار مولفه توسعه ­ی شاختی، توسعه ­ی فراشناختی، عادات سالم ذهنی و خودآگاهی؛ پرورش اجتماعی با پنج مولفه مهارت بین­فردی و ارتباطی، تعهد و مسئولیت پذیری، حل مسائل بین­فردی، احترام و رعایت قوانین، تحمل ابهام و تاب­آوری و پرورش عاطفی-رفتاری با چهار مولفه مدیریت احساسات و کنترل هیجانات، خودکنترلی، همدلی و چشماندازگیری و خودتنظیمی-خودنظم­دهی دسته­بندی شدند. برای اعتباریابی مراحل کدگذاری از بررسی روایی توسط همکار بهره گرفته شد که میزان توافق ۸۹ درصد بود. برای اعتباریابی مدل از نظر متخصصان که به صورت هدفمند ۱۴ نفر انتخاب شده بودند؛ مقدار عددی CVR (بالای ۵۱ درصد) و مقدار میانگین عددی قضاوت­ها (مساوی یا بیشتر از ۱/۵۷) انجام شد. همینطور برای بررسی وضعیت موجود براساس آزمون تی تک متغیری با میانگین ملاک ۳ یافته­ ها نشان داد در شش مقوله وضعیت موجود بالای میانگین ملاک بوده و در ده مقوله­ ی دیگر، وضعیت موجود نیاز به اقداماتی برای بهتر شدن بخصوص در دو بعد پرورش ذهن و پرورش عاطفی-رفتاری دارد... نتیجه‌گیری: اهم نتایج را می توان شفاف ­سازی نقش معلم در زمینه پرورشی، کمک به ترمیم و بروزرسانی سند تحول بنیادین در روشن­ سازی­ شاخص­ها و مؤلفه ­های بعد پرورشی، افزودن شاخص­ های پرورشی نقش معلم، ارائه­ ی رویکرد پرورشی در مدارس، شناسایی عوامل پرورشی تاثیرگذار از سمت معلم بر دانش­ آموزان، طبقه ­بندی و متناسب­ سازی مقولات و موضوعات نقش­های پرورشی معلم با ویژگی­های رشدی دانش ­آموزان دوره ابتدایی، تلفیق دو بعد آموزش و پرورش در کنار هم در کلاس درس توسط معلم، دانست... کلیدواژه ­ها: پرورش، خودپرورشی معلم، پرورش ذهن، پرورش اجتماعی، پرورش عاطفی- رفتاری
منبع : انجمن مدیریت آموزشی ایران
نویسنده خبر : انجمن مدیریت آموزشی ایران
تاریخ انتشار : 1400/06/22 - 1:30
سایت های مرتبط
پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شوراي انجمن هاي علمي ايران
وزارت آموزش و پرورش
پایگاه تخصصی مجلات نور
نمایه رایگان نشریات (مجلات) علمی پژوهشی کشور
کتابخانه ملی ایران
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانIRANDOC
آدرس اختصاصی فصلنامه علمی - پزوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
کارآفرینان پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی
وب نوشت تخصصی پژوهش علوم اجتماعی
انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان آذربايجان شرقي
شعبه استان آذربایجان شرقی
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها
ieaa.ir@morvarid تلگرام انجمن مدیریت آموزشی ایران
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت مدرسه..
کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کار آفرینی 10 آبان 1396 مطابق با تاریخ 1 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
کنفرانس بین المللی تحولات در علم، فناوری و مهندسی 11 آبان 1396 مطابق با تاریخ 2 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری 27 تیرماه 1396 مطابق با تاریخ 18 July در کشور فرانسه- شهر پاریس.
سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار به تاریخ 12 مرداد ماه 1396 در دانشگاه علم و فرهنگ.
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه به تاریخ 16 شهریور ماه 1396 در شهر مشهد.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی 18 تیر ماه 1396 مطابق با 9 2017July در کشور فرانسه-شهر پاریس .
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس سالانه، پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 11 مرداد ماه 1396 تهران -ایران.
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ) - نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی) The first national conference on modern management studies in Iran شهریور ماه 25 - 1396 - کرج
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ) National Conference on new approaches in humanities in the 21st « در تاریخ 16 آذر 1396 در رامسر
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از همایش MEDU2017 TEHRAN, IRAN همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی آموزش🌻🌻🌻🌻
برگزاری ( اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری ) راهکارها و چالش ها، تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران- 2 آذرماه 1396، همراه با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان عضو کمیته علمی
برگزاری( اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی )تاریخ برگزاری 22 آذر 1396 مشهد، با حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی....
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، 23 آذر 1396 در تبریز، تالار وحدت دانشگاه تبریز
انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه استان اصفهان
انجمن محترم مدیریت ایران
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از سیزده امین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 28 آبان ماه 1398- برگزار کننده محترم همایش، انجمن مدیریت راهبردی ایران, نیز با حضور ریاست محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، عضو محترم، کمیته تخصصی کنفرانس، جناب
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی The Third National Conference on Management and Fuzzy Systems در تاریخ 8 اسفند ماه 1398، دانشگاه ایوان کی ...
www.ioste2020korea.kr جهت اطلاعات بیشتر به آدرس سایت ذکر شده مراجعه فرمایید. سازمان جهانی علوم و تکنولوژی.
حمایت انجمن مدیریت آموزشی ایران از جذب پژوهشگران فعال و حرفه ای و معرفی آنها به موسسه محترم آکادمی لوحه
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دومین همایش ملی مدرسه آینده، دانشگاه محقق اردبیلی، 20 اسفند ماه 1399، آدرس سایت fschuma2.ir...
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از کارگاه آنلاین با عنوان (والدین در عصر شاخ ها) مربوط به شناخت دقیق از نرم افزارها که امروزه زندگی همه افراد را متاثر کرده، برگزار کننده آکادمی لوحه در تاریخ 17 و 19 آذر ماه 1399 راس ساعت 17:30 الی 19 به آدرس س
افتتاح شبکه اجتماعی رسمی انجمن مدیریت آموزشی ایران ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ در اینستاگرام به شماره ثبت ۲۶۹۵۸ به تاریخ ١٣٨٩/١١/١٩ با نام کاربری ieaa_ir
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از (نهمین همایش بین‌المللی 9th International conference on contemporary philosophy of Religion Pedagogy: Research an Practice In philosophy of Religion Maybe to June 2- 2021) کسب افتخار بزرگ توسط استاد فرهیخته،
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از بیست و سومین جشنواره جوانان خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی رئیس محترم کمیسیون انجمن های علمی ای
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی، رئیس محترم کمیسیون انجمن های علم
اولین همکاری مشترک در فضای مجازی بین انجمن مدیریت آموزشی ایران و دبستان محترم (شهید عباس جلالی) ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
طراحی و اجرا: شرکت آداک