انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
آگهی تشکیل اولین کارگاه آموزشی مدیریت آموزشی ایران

باسمه‌تعالی

آگهی تشکیل اولین کارگاه آموزشی

در روز پنجشنبه  28- دیماه-91

مدرس دوره: آقای دکتر محمدرضا بهرنگی

مسئول اجرایی: خانم عالمین

کمیتۀ علمی مرکب ا ز:

آقای دکترمیرکمالی ریاست گروه مدیریت آموزشی دانشگاه تهران، دکترابولقاسمی ریاست دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حیدر تورانی ریاست پژوهشكده برنامه درسي و نوآوري هاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش ، دکتر محمود حقانی ریاست دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعت آب وبرق، دکتر بختیاری، دکتر ساکی،

کمیتۀ اجرایی:

خانم نازیلا کریمی، خانم زینب صادقی، خانم سودابه ذوقی پور، خانم فرناز افکار، خانم حدیث سیفی، آقای مجید صادقی

کمیتۀ برگزاری پوستر و نمایشگاه:

خانم شیماجلیلی، خانم سمیه عارفی، خانم فریبا مهدی‌زاده ، خانم فرناز میرزاپور، و آقای احمد رزاقی، آقای ارش زبرجدی، آقای علی اکبر کردعلیوند،  

کمیتۀ مشاوره برای تنظیم سناریوی اجرای مدیریت آموزش مباحث علمی:

آقای حیدر کریمیان، خانم زهرا غلامی، خانم مریم همتی، خانم اعظم پهلوان، خانم زهرۀ کامکار، بهارعباس‌زادگان، مجتبی غریب، یاسین سعیدی، مژگان اسکندری، پریسا و سمیرا باقری، حکمیه رضایی، صدیقه عرب خابوری، صغری عموزاده، مریم عینی، زینب یعقوبی، تقی‌پور، احمدی اصل، زهرا مرادی، زهرا اردلان، سودابه چناری، علی اصغر خحیات، مصطفی عزیزی، حاتم فرجی، مرضیه کریمی، هادی مصدق، علیرضا مطلبی فرد، ...

با همکاری و معاضدت خانۀ اندیشمندان

همواره در صدد پاسخ به این سؤال کلیدی برای توسعۀ کیفیت رشتۀ مدیریت آموزشی بوده‌ام که چگونه می‌توان ارزش درونی این رشته را به انسان بروز داد و نقش عمدۀ آن را در توسعۀ رشته‌های علوم مختلف بیان نمود. اکنون توجه به دو مفهوم کلیدی متمایز ولی مرتبط جلب می‌شود. اولین مفهوم، مفهوم مدیریت آموزش مباحث علوم مختلف است که تمرکز آن بر هستۀ فنی سازمان‌ها یعنی جایی که لازم است منابع انسانی برای پاسخ به نیازهای متحول شده دنیای معاصرارتقا ‌یابد و در آن سطح یادگیری و کیفی کارکنان مورد نظر است. مفهوم دوم، مفهوم مدیریت آموزشی در سازمان است که کلیۀ امور مختلف سازمان را به صورت فعالیت‌های اداری، برنامۀ آموزشی و درسی در جهت حمایت از انجام اهداف هستۀ فنی یعنی کلاس‌های درس بسیج کرده و هماهنگ می‌سازد. این سری کارگاه‌های آموزشی برای دست‌اندرکاران رشتۀ مدیریت آموزشی شامل استادان و مدیران گروه‌ها و مراکز آموزشی برای کسب مهارت حمایت توسعۀ کیفی مدیریت آموزش مباحث علوم مختلف و برونرفت از آسیبهای کمی و کیفی بر توانمندی این رشته در خدمت به توسعۀ شناخت و اندیشۀ انسان است. به ویژه توجه معطوف به خدماتی جلب می‌شود که مدیریت آموزش مباحث علوم مختلفمی‌تواندانجام دهد و آثار پرورشی انسان ساز و نیز آموزشی در سطح یادگیری ژرف و پایدار به وجود آورد.

همان طور که در سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران اعلام گردیده است آقای پروفسور فن‌شاین استاد برجستۀ آموزش علوم طی نامه‌ای آقای دکتر بهرنگی را به هیئت مدیرۀ انجمن استرالیایی پژوهش در آموزش علوم  (ASERA)معرفی کرده و از آن هیئت خواسته است تا از ایشان و 5 نفر از پژوهشگران وی برای مدت 4 روز اقامت در کشور نیوزیلند در روزهای 2-5 ژولای 2013 در ولینگتن یکی از زیباترین شهر آن کشور با معافیت از پرداخت کلیۀ هزینه‌ها برای ثبت نام، اسکان، و...دعوت به عمل آید. 

علاوه بر آن، بنا بر این دعوت، ایشان میزبان حدود 7 روز اقامت این گروه در استرالیا خواهند بود و در آن از دانشگاه‌هایی چون دانشگاه موناش، دانشگاه ویکات و دانشگاه‌های دیگری که طی موافقتنامۀ بعدی تعیین خواهد شد دیدار به عمل آمده، در مباحث گروهی بین استادان مشارکت نموده، و در سایر برنامه‌های مورد موافقت شرکت خواهند نمود.

انجمن مدیریت آموزشی ایران این فرصت را مغتنم شمرده و می‌خواهد 5 نفر از کسانی که در مدیریت آموزش مباحث علوم بر طبق الگویی که دکتر بهرنگی در کارگاه آموزشی مطرح می‌کند از کسانی که این دوره را می‌گذرانند آزمون به عمل آورد و با ا ستفاده از  استادان کمیتۀ علمی آشنا به این نوع مدیریت دعوت می‌نماید مقالات تولید شده بر اساس الگوی مدیریت مباحث علمی را ارزشیابی نموده و از بین آنها مقالات 10 نفر را برگزیده و از این میان  کسانی که واجد سایر شرایط این سفر علمی باشد انتخاب نماید.

بنابراین، مراحل این کارگاه به شرح زیر اعلام می‌شود:

اولین دوره:ثبت نام برای اولین دورۀ یک‌روزه کارگاه آموزشی که در روز پنجشنبه 28-10-1391 از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 و از 13 تا 17 در خانۀ اندیشمندان تشکیل خواهد شد و به طرح الگوی مدیریت آموزش مباحث مختلف علوم خواهد پرداخت. در این کارگاه الگوی مدیریت آموزش علوم مختلف با اسلاید و توضیحات استاد معرفی می‌شود. فیلمی از نحوۀ کاربرد آن در آموزش نظریه‌های سازمان و مدیریت پخش می‌شود، نمونه‌ای از سناریوی شکل یافته در مبحث دسته‌بندی در زیست‌شناسی به صورت اسلاید ارائه می شود، نمایشگاهی از کارهای عملی دانشجویان مدیریت آموزشی مبتنی بر کاربرد این الگوی مدیریت بر آموزش علوم به نمایش گذارده می‌شود و سر انجام به کسانی که در این مرحلۀ اول کارگاه الگوی مدیریت بر آموزش شرکت کرده‌اند گواهینامۀ به زبان فارسی و انگلیسی و به امضای رئیس کمیتۀ علمی، رئیس منطقۀ خلیج فارس عضو هیئت مدیره سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی و نیز رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران اعطاء می‌شود. هزینۀ ثبت نام در دورۀ اول مبلغ 900000 ریال تعیین شده که  برای دانشجویان این مبلغ 400000 ریال در نظر گرفته شده است. برای 10 نفر از دانشجویانی که در تدارک این کارگاه و نیز نمایشگاه آن همکاری داشته‌اند ترتیبی اتخاذ خواهد شد که بتوانند به طور مجانی در دورۀ دوم این کارگاه شرکنت نمایند. مبالغ دریافتی صرف هزینه‌های نهار، پذیرایی و خدمات پشتیبانی انجمن مدیریت آموزشی ایران برای تشکیل این کارگاه خواهد شد.

دومین دوره:این دوره به دلیل نزدیک شدن پایان ارسال مقاله به کنفرانس انجمن پژوهش در آموزش علوم استرالیا در روز پنجشنبه 5 بهمن 1391 تشکیل  می‌شود. در این دوره الگوهای تدریس برای مدیریت آموزش مباحث علوم و نیز تدوین سناریوهای درسی با استفاده از الگوهای یادگیری ارائه می‌شود. تهیۀ سناریوی مبحث مورد علاقه از مباحث علوم مربوط به فراگیران مهم است. این علوم می‌تواند علوم انسانی و علوم محض و پایه باشد. در این دوره استفاده از الگوی ده مرحله‌ای مدیریت آموزش علوم در درس نظریه‌های پیشرفته سازمان و مدیریت به  نمایش گذارده می‌شود و همچنین نگرش فراگیران دربارۀ تدریس مطابق الگو با استفاده از  از دو پرسشنامه محقق ساخته سنجیده می‌شود. در اصل، ابزار گرد‌آوری داده‌ها در این الگوی مدیریت آموزش مباحث علوم مرکب از سه پرسشنامه است که به ترتیب داده‌های مرتبط به آثار آموزشی در سطوح یادگیری بالا، داده‌های مرتبط با آثار پرورشی و آثار پیشرفت  تحصیلی فراگیران را می‌سنجد.  نحوۀ ادارۀ این دوره به شکل سمپوزیم مرکب از کسانی است که در دورۀ اول شرکت کرده و در پایان آن داوطلبی خود را برای شرکت در این سمپوزیم اعلام کرده‌اند و در پایان  دورۀ اول ثبت نام  نموده‌اند. هزینۀ ثبت نام در این دوره 600000 ریال و برای دانشجویان نصف این مبلغ می‌باشد. در پایان این دوره نیز به کسانی که با موفقیت این دوره را بگذرانند گواهینامۀ پایان دومین دوره اعطا خواهد شد. محور اصلی این کارگاه آموزشی دراین دوره بیان نحوۀ کاربری الگوهای تدریس در مدیریت آموزش مباحث علمی و نیز هدایت سناریوی شرکت کننده‌گان بر محور رعایت الگوی مدیریت آموزش علوم است. 10 نفر از دانشجویانی  که در مرحلۀ اول همکاری داشته و به برگزاری نمایشگاه مدیریت آموزشی کمک کرده‌اند از پرداخت هزینۀ ثبت نام این دوره معاف خواهند بود. در مرحلۀ دوم کارگاه آموزشی فراگیران با روشهای آماری و استنباطی برای بررسی آثار پرورشی و بینشی و نیز آثار آموزشی آشنا شده و از داده‌های سنجش این آثار با ملاحظۀ  تفاوت نمرات و میانگین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و انحراف معیار آنها نسبت به مطلوبیت الگو استفاده می‌شود. فرمول اندازۀ اثر نیز بیان شده و از آن برای محاسبات آماری و توصیف وضعیت جاری و مطلوب برخوردار می‌شود.

سومین دوره:مرکب از شرکت کنندگانی است که دوره‌های گذشته را طی کرده‌ و سناریوی نسبتا"  کاملی بر اساس الگوی مدیریت بر آموزش تهیه کرده‌ و برای این سفرعلمی واجد شرایط می‌باشند. آنگاه که درخواست پروفسور فن‌شاین مورد اجابت انجمن استرالیایی پژوهش در آموزش علوم قرار گیرد و گزارش آن به انجمن مدیریت آموزشی ایران اعلام شود آنگاه این دوره بیشتر شکل تکمیل مقالات برگزیده می‌گیرد و برای راهنمایی عملی در کامل کردن مقالات برگرفته از تحقیقات مبتنی بر آموزش دو دورۀ قبل اعضا در نظر گرفته شده است. لازم است ترجمۀ این مقالات به زبان انگلیسی در این دوره برای ارائه به کنفرانس انجمن آسترالیایی پژوهش در آموزش علوم بررسی شود و نیز کیفیت آنها برای مناسبت درج در فصلنامۀ "مدیریت آموزش سازمان‌ها" که ارگان انجمن مدیریت آموزشی ایران است و یا برای درج در فصلنامۀ علمی/پژوهشی رهیافت مدیریت و یا سایر نشریات ومجلات دیگر داخلی و خارجی ارزیابی گردد. هزینۀ شرکت در این دوره 200000 ریال برای کلیۀ شرکت کنندگان است.  ثبت نام برای این دوره در پایان دورۀ دوم انجام  خواهد گرفت. کلیۀ در‌آمدها صرف هزینۀ ناهار و پذیرایی و هزینه‌های مربوط به همکاران پشتیبان و خدمات در انجمن مدیریت آموزشی ایران خواهد شد.

این کارگاه حرفه‌ای شدن در آموزش طبق الگوی جدید مدیریت آموزش مباحث علوم مختلف را همراه با توسعۀ شناخت، بینش و تفکر هدف قرار داده و به مفاهیم مورد توجه در مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش علوم می‌پردازد.

در این کارگاه مفهوم مدیریت آموزشی با نمودهایی از جمله انسجام بخشیدن و هماهنگ ساختن امور مختلف اداری، انسانی و اجتماعی در حمایت از مدیریت آموزش علوم به عنوان بستر تحول در یادگیری مباحث علوم مختلف بیان می‌شود. در این دوره مدیریت آموزش علوم ده گام که در تحت سه مقولۀ آماده‌گی، پردازش داده‌ها و تولید دانش، و ارزیابی اثرات آموزشی و پرورشی تقسیم بندی می‌شود مطرح می‌گردد. در این الگو شاگردان در مؤلفۀ آماده‌گی آورندۀ داده‌ها هستند که وظیفه دارند این داده‌ها را با استفاده از اینترنت، سایتهای مختلف، مصاحبه، مشاهده، مطالعه و استفاده از تجارب و دانسته‌های قبلی و نیز مطالب نو خلق شده و مستخرج از زمینۀ ذهنی خود به شکل اصولی که توضیح داده خواهد شد در‌آورده و به کلاس آورند. در مؤلفۀ پردازش شاگردان به ساختار دانش توجه کرده آن را برای تدریس و یادگیری برنامه‌ریزی کرده و ساختمند می‌سازند و طی یک فرایند تهیۀ محتوا برای یادگیری محتوای جدید با ساختار مطلوب برای آموزش و یادگیری آن را برای اجرا آماده می‌سازند. از آنجا که برای تهیه و تدوین مطالب مرتبط با استعداد، علاقه و توان شاگردان استفاده حداکثری از الگوهای تدریسی که بتواند بخوبی به تهیۀ سناریوی تدریس و اهداف مدیریت آموزش علوم کمک کند، ضرورت می‌یابد. استفاده از الگوهای تدریس و یادگیری در دورۀ دوم مهم است و آموزش داده می‌شود. در مؤلفۀ ارزشیابی پس از اجرای سناریوی تدریس هم با ابزار سنجش دست‌آوردهای فرایندی در یادگیری آثار پرورشی و آموزشی سنجیده شده و از حاصل برای بازخورد و بهبود مطالب استفاده می‌شود. ارزشیابی در کل فرایند یادگیری به صورت تکوینی و تکمیلی انجام می‌گیرد.

در مرحلۀ بعد از اتمام کارگاه آموزشی کسانی که بتوانند پروپوزال مناسبی از مطالبی دربارۀ مدیریت آموزش مبحثی از مباحث علم مربوط به خود را تهیه نمایند و برنامۀ اجرایی آن را بیان نمایند گواهی گذراندن موفقیت آمیز این دوره با مهر و امضای ریاست انجمن مدیریت آموزشی ایران و رئیس کمیتۀ علمی سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی و نیز رئیس دفتر سازمان آموزش علوم و تکنولوژی در کشورهای خلیج فارس امضا و مهر شده که نشانگر تأیید شایستگی فرد در شناخت و هدایت مدیریت آموزشی سازمان خود در جهت مدیریت آموزش علوم و تحقق اهداف مدیریت آموزشی خواهد بود.

.

 

منبع : رئیس انجمن
نویسنده خبر : کریمی(مسئول سایت انجمن)
تاریخ انتشار : 1391/10/16 - 14:10
سایت های مرتبط
پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شوراي انجمن هاي علمي ايران
وزارت آموزش و پرورش
پایگاه تخصصی مجلات نور
نمایه رایگان نشریات (مجلات) علمی پژوهشی کشور
کتابخانه ملی ایران
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانIRANDOC
آدرس اختصاصی فصلنامه علمی - پزوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
کارآفرینان پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی
وب نوشت تخصصی پژوهش علوم اجتماعی
انجمن مديريت آموزشي ايران شعبه استان آذربايجان شرقي
شعبه استان آذربایجان شرقی
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها
ieaa.ir@morvarid تلگرام انجمن مدیریت آموزشی ایران
سایت نشریه علمی - پژوهشی مدیریت مدرسه..
کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کار آفرینی 10 آبان 1396 مطابق با تاریخ 1 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
کنفرانس بین المللی تحولات در علم، فناوری و مهندسی 11 آبان 1396 مطابق با تاریخ 2 november در کشور تایلند- شهر بانکوک.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت اقتصاد و حسابداری 27 تیرماه 1396 مطابق با تاریخ 18 July در کشور فرانسه- شهر پاریس.
سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار به تاریخ 12 مرداد ماه 1396 در دانشگاه علم و فرهنگ.
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه به تاریخ 16 شهریور ماه 1396 در شهر مشهد.
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی 18 تیر ماه 1396 مطابق با 9 2017July در کشور فرانسه-شهر پاریس .
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از کنفرانس سالانه، پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 11 مرداد ماه 1396 تهران -ایران.
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران ) - نمایه شده در پایگاه استنادی جهان علوم اسلام (آی.اس.سی) The first national conference on modern management studies in Iran شهریور ماه 25 - 1396 - کرج
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از ( کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 ) National Conference on new approaches in humanities in the 21st « در تاریخ 16 آذر 1396 در رامسر
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از همایش MEDU2017 TEHRAN, IRAN همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی آموزش🌻🌻🌻🌻
برگزاری ( اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری ) راهکارها و چالش ها، تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران- 2 آذرماه 1396، همراه با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران و حضور جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان عضو کمیته علمی
برگزاری( اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی )تاریخ برگزاری 22 آذر 1396 مشهد، با حضور انجمن مدیریت آموزشی ایران به عنوان حامی علمی و معنوی و حضور محترم جناب آقای پروفسور محمد رضا بهرنگی به عنوان کمیته علمی....
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران IEAA از اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، 23 آذر 1396 در تبریز، تالار وحدت دانشگاه تبریز
انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه استان اصفهان
انجمن محترم مدیریت ایران
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران، از سیزده امین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 28 آبان ماه 1398- برگزار کننده محترم همایش، انجمن مدیریت راهبردی ایران, نیز با حضور ریاست محترم انجمن مدیریت آموزشی ایران، عضو محترم، کمیته تخصصی کنفرانس، جناب
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی The Third National Conference on Management and Fuzzy Systems در تاریخ 8 اسفند ماه 1398، دانشگاه ایوان کی ...
www.ioste2020korea.kr جهت اطلاعات بیشتر به آدرس سایت ذکر شده مراجعه فرمایید. سازمان جهانی علوم و تکنولوژی.
حمایت انجمن مدیریت آموزشی ایران از جذب پژوهشگران فعال و حرفه ای و معرفی آنها به موسسه محترم آکادمی لوحه
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از دومین همایش ملی مدرسه آینده، دانشگاه محقق اردبیلی، 20 اسفند ماه 1399، آدرس سایت fschuma2.ir...
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از کارگاه آنلاین با عنوان (والدین در عصر شاخ ها) مربوط به شناخت دقیق از نرم افزارها که امروزه زندگی همه افراد را متاثر کرده، برگزار کننده آکادمی لوحه در تاریخ 17 و 19 آذر ماه 1399 راس ساعت 17:30 الی 19 به آدرس س
افتتاح شبکه اجتماعی رسمی انجمن مدیریت آموزشی ایران ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ در اینستاگرام به شماره ثبت ۲۶۹۵۸ به تاریخ ١٣٨٩/١١/١٩ با نام کاربری ieaa_ir
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از (نهمین همایش بین‌المللی 9th International conference on contemporary philosophy of Religion Pedagogy: Research an Practice In philosophy of Religion Maybe to June 2- 2021) کسب افتخار بزرگ توسط استاد فرهیخته،
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از بیست و سومین جشنواره جوانان خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی رئیس محترم کمیسیون انجمن های علمی ای
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از سی و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی بر اساس نامه دعوت محترم وزارت علوم و فناوری (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) به شماره نامه ۱۴۰۰۹۵۴، توسط جناب آقای دکتر محمد جلالی، رئیس محترم کمیسیون انجمن های علم
اولین همکاری مشترک در فضای مجازی بین انجمن مدیریت آموزشی ایران و دبستان محترم (شهید عباس جلالی) ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت آموزشی ایران از انجمن محترم، ( ترویج علم ایران) در رویداد ترویج علم در ایران، برگزاری بزرگداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه به تاریخ: ۱۹ آبان تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۰ نوامبر تا ۹ دسامبر ۲۰۲۱___ www.popscience.ir
کارگاه مشترک مجازی آنلاین (۲۰ آبان ۱۴۰۰) انجمن مدیریت آموزشی ایران به میزبانی و همکاری مدیر عامل محترم (مدرسه شهید عباس جلالی) جناب آقای محمد رضا جلالی باحضور میهمان ویژه و مدرس: (پروفسور محمدرضا بهرنگی) و بیانات سرکار خانم (دکتر آرزو احمدآبادی)
لینک برگزاری نکوداشت استاد فرهیخته و فرزانه(پروفسور محمدرضا بهرنگی) (بنیانگذار انجمن مدیریت آموزشی ایران) (عضو سه درصد دانشمندان جهان MARQUIS who's who ) (بنیانگذار پرشین گلف، در سازمان جهانی علوم و تکنولوژیioste)
طراحی و اجرا: شرکت آداک