انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي با استقبال اعضاي انجمن برگزار شد.

به نام خدا

روز پنجشنبه دوم بهمن ماه سال 1393، كارگاه پروپوزال نويسي با استقبال اعضاي انجمن در فرهنگسراي انديشه برگزار شد.

 

استاد ارجمند جناب آقاي دكتر حسن پاشا شريفي  در اين كارگاه با مرور دقيق اجزاي يك پروپوزال به ذكر نكاتي ارزشمند در هر بخش پرداختند. از ويژگي هاي اين كارگاه ، امكان پرسش و پاسخ و همفكري اعضاي حاضر بود. پس از پايان بخش اول كارگاه ، شركت كنندگان گروه بندي شده و با انتخاب يك موضوع پژوهشي به تدوين پروپوزال بر اساس رهنمودهاي ارائه شده پرداختند.

اين كار سبب شد تا ابهامات موجود برطرف شده و نمونه ي عملي از بحث هاي تئوري بخش اول تهيه شود.

در پايان كارگاه  رئيس انجمن آقاي دكتر محمدرضا بهرنگي ضمن تقديم لوح تقدير به آقاي دكتر پاشا شريفي ، ايشان را به عنوان عضو اصلي و رئيس كميته تحقيق و پژوهش انجمن معرفي نمودند.