انجمن مدیریت آموزشی ایران Iranian Educational Administration Association
مشاهده خبر
اولين كرسي ترويجي نظريه پردازي و كارگاه آموزشي الگوي تدريس برگزار شد

اولين كرسي ترويجي نظريه پردازي و كارگاه آموزشي الگوي تدريس، ويژه آموزگاران، طی دو روز (6 و 7 خرداد) با تدريس پرفسور بهرنگي در مركز همايش معلم منطقه 3 برگزار شد.

در ابتداي اين همايش مدير آموزش و پرورش منطقه 3 با قدرداني از حضور دكتر بهرنگي، گفت: يكي از اهداف اين كرسي، تشويق و ايجاد انگيزه در بين آموزگاران است كه در خط مقدم نظام تعليم و تربيت انجام وظيفه مي كنند.